Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak

Szakfelelős:


Prof. Dr. Kovács Erzsébet
professor
Operációkutatás és
Aktuáriustudományok Tanszék

Képzési idő:

4 félév

 

A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

120

 

Szakirányok:

 

BCE órarend az elsőéves és a másodéves őszi tárgyakról.

Beiratkozási tájékoztató (2014. 09. 04.)

Tájékoztató a Befektetések tárgyról és a tanszékről (2014. 09. 08).

Elkészült és online elérhető szakdolgozatok

Szakszemináriumi tudnivalók

Záróvizsga tételek 2018

Kiket várunk a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakra?

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak azokat várja

  • akik a pénzügy-számvitel, gazdaságelemző vagy alkalmazott közgazdaságtan alapképzésben megszerzett elméleti és módszertani ismereteiket szeretnék elmélyíteni, az állami és magánszférában a biztosítási és pénzügyi szektorra vonatkozó tudással bővíteni;
  • akik a más tudományterületeken (matematika, fizika, informatika stb.) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű biztosítási és pénzügyi matematikai ismeretekre szert tenni.

Aki a szakot elvégzi,

  • vezető vagy önálló elemző munkakörben sokoldalú tudással felvértezett szakemberként a pénzügyi szektorban: bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak alkalmazottaiként, vagy kormányzati és más állami intézményeknél, nemzetközi cégeknél aktuárius, befektetési szakember, kockázat-elemző, döntés-előkészítő munkakörben dolgozhat.

Miért érdemes a Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakot választani?

1. Azért, mert a biztosítási és pénzügyi szektorban sok szakmai kihívással találkozhatnak.

Az egész világon fontos a biztosítási és pénzügyi kockázat mérése és kezelése. Magyarországon még jelentős fejlődési pálya elején áll a pénzügyi szektor, ezért itt hosszabb távon is emelkedni fog a foglalkoztatottak száma és aránya.
A biztosítási és pénzügyi matematikai tudás birtokosának nemcsak a klasszikus pénzügyi szektor kínál komoly karrierlehetőségeket, hanem többek között a nagyvállalatok, a minisztériumok, az egészségügy és a szociális szféra.

2. Azért, mert a szak interdiszciplináris programot és tanulási környezetet kínál a hallgatók számára.

A mesterszakra a közgazdasági, pénzügyi előképzettség mellett sikeresen lehet felvételizni matematika, fizika előképzettséggel is. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tanulhatnak két évig. Az eltérő „előéletű” hallgatók közös felkészültségi szintre hozására kiemelt hangsúlyt fektet a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem a közös mesterszak programján belüli szintrehozó tárgyakkal.

A szak neve – biztosítási és pénzügyi matematika – jelzi, hogy a mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A matematika mellett a közgazdaságtan, a pénzügy, a befektetés, a biztosítás, a jog, a statisztika – mint fontos ismeretkörök - egyaránt beépülnek a tantervbe.

A hallgatók viszonylag kis létszáma intenzív tanár-diák kapcsolatot és a tehetséggondozást tesz lehetővé. A képzésben résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az előadások során megismerjenek gyakorlati szakembereket, részt vegyenek tudományos rendezvényeken, és bekapcsolódjanak a szak tematikájához kapcsolódó kutatásokba.

3. Azért, mert a szak elvégzése közben lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére.

Ennek egyik módja a szakirány fölvétele. A mesterszak nappali tagozaton két szakirányt kínál: az aktuárius valamint a kvantitatív pénzügyek szakirányokat.

Az aktuárius (biztosítási matematikus) képzés elsősorban a biztosító intézetek, tanácsadó cégek, nyugdíjpénztárak számára képez szakembereket. Az Operációkutatás Tanszék (www.uni-corvinus.hu/opkut) és a Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (www.uni-corvinus.hu/bokcs) oldalakon a biztosítás iránt érdeklődők találhatnak szakmai információkat.

A kvantitatív pénzügyek szakirány a befektetési alapkezelők, bankok kockázatkezelő, elemző, treasury vezető munkaköreire készít fel. A Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék pedig a kvantitatív pénzügyi témákba kínál betekintést. (http://finance.uni-corvinus.hu)

A szakterület iránt érdeklődő hallgatónak lehetősége van bekapcsolódni e tanszékek/csoportok oktató és kutató munkájába.

4. Azért, mert a biztosítási és pénzügyi matematika szak képzési programja korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes.

Hazánkban a biztosítási és befektetési képzés az 1990-es években indult el újra. Mindkét ismeretkör egyetemi oktatásának jelentős hagyománya és presztízse van Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. A szak tanszékei oktató- és kutatómunkájuk révén intenzív kapcsolatban állnak e szakterületen számos neves külföldi tanszékével, és a mesterszak tanterve szoros összhangban van a nemzetközi sztenderdekkel.

A biztosítási és pénzügyi matematika képzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

A mesterszak előzményei

Hazánkban a biztosítási és aktuárius képzés a közgazdasági, majd pénzügy szakos hallgatók számára az 1990-es években indult el újra. A tanterv és a törzstárgyak kifejlesztését több nemzetközi felsőoktatást fejlesztő program (TEMPUS, Know-How Foundation) támogatása tette lehetővé. A Corvinus Egyetemen 2003 óta létezik a Gazdaságmatematika szak, ennek szakirányaként volt választható a matematikai pénzügy, mint a kvantitatív pénzügyek szakirány elődje. Az önálló mesterszak indulásának éve 2009.

A végzett hallgatók elhelyezkedése

Az előd-szakirányokon éppúgy, mint a mesterszakon végzett hallgatók mindegyikének volt már végzés előtt vagy közvetlenül a végzés után munkahelye a pénzügyi szektor valamely szegmensében. Végzett hallgatóink dolgoznak – nem ritkán vezető beosztásban – többek között bankokban, biztosító intézetekben, egészség- és nyugdíjpénztárakban, alapkezelőknél. Számos esetben sikerrel pályáztak külföldi állásra is.

Ugyanakkor a végzett hallgatók a magánszektor mellett a közszektorban, országos hatáskörű szerveknél és a tágan vett üzleti szférában, nagyvállatoknál, könyvvizsgáló cégeknél is sikerrel találnak állást, mivel az egyetemen megszerzett tudásuk a kormányzat és más gazdasági szereplők számára sem nélkülözhető.

A Ph.D. fokozatot szerzett hallgatók között éppúgy találhatók az üzleti életben sikeres vállalkozók, mint egyetemi oktatók és elismert kutatók.

A szak vezetése kapcsolattartásra törekszik a végzett hallgatóival, gyakorlatból nyert tapasztalataikat felhasználja az oktatásban, közülük többen személyesen vesznek részt az oktatásban.

Tehetséggondozás

A BCE évenkénti Tudományos Diákköri Konferenciáján több szekcióban indulnak hallgatóink. A TDK munka kiváló alkalom az egyénre szabott oktatásnak, és a tanszékeken folyó tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra.

Külföldi részképzés lehetősége: a mesterszakon tanuló hallgatók Erasmus ösztöndíjat vagy más, akár külföldi ösztöndíjat nyerhetnek részképzésre az EU tagállamaiban. Az elmúlt években a szakos hallgatók jelentős hányada vett részt külföldi részképzésben nyugat-európai és amerikai egyetemeken.

Nemzetközi kapcsolatok

A magas színvonalú képzés egyik garanciája, hogy az oktatók rendszeres résztvevői a nemzetközi tudományos életnek.

A mintául szolgáló nemzetközi képzésekben a biztosításmatematikai ismeretek mellett általában központi szerepe van a pénzügyi tantárgyaknak is. Néhány képzés esetében a szoros kapcsolatot a képzés nevében is jelzik: például a Tilburg University MSc in Quantitative Finance and Actuarial Sciences képzésénél. A pénzügy, pénzügyi matematika és a pénzügyi közgazdaságtan a Heriot Watt University képzésében, a zürichi ETH-ban és a Passaui Egyetemen is megtalálható.

A mesterszak fokozottan illeszkedik a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) által megfogalmazott szakmai elvárásokhoz és az Európai Aktuáriusok Szövetsége (AAE) által folyamatosan frissített nemzetközi követelményekhez, így a szakma-specifikus ismeretek sokkal nagyobb szerepet játszanak az új képzésben.

A Kvantitatív pénzügyek szakirány tananyaga nagyban igazodik a nemzetközi pénzügyi szakmai szervezetek (CFA – Chartered Financial Analyst; EFFAS – European Federation of Financial Analysts' Societies) vizsgakövetelményeihez.

Ismeretkörök, szakirányok, modulok

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak (nappali és levelező tagozat) legfontosabb ismeretkörei a következők:

  • Elméleti és módszertani alap- és szakismeretek: haladó mikroökonómia és makroökonómia, vállalati pénzügyek, valószínűségszámítás, funkcionálanalízis és differenciálegyenletek, idősorelemzés és pénzügyi ökonometria, többváltozós statisztikai módszerek és modellek, biztosítástan, biztosítási és pénzügyi jog, befektetések és életbiztosítás, operációkutatás.
  • Választható tárgyak: például adatbáziskezelés, kommunikáció, marketing, stb.

Szakirányok (nappali tagozat)

Aktuárius szakirány
: jellemző tárgykörök: általános biztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, biztosítási statisztika, biztosítási számvitel, tartalékolás, szolvencia, kockázati folyamatok.

Kvantitatív pénzügyek szakirány: jellemző tárgykörök: empirikus és kvantitatív pénzügyek, pénzügyi kockázat, áringadozások, hitelezési kockázat, pénzügyi folyamatok matematikája, kamatlábmodellek.

Doktori képzés

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak közvetlen előzménye a hagyományos egyetemi képzés előd-szakirányai sikeresen fölkészítették a tehetséges és a doktori fokozat megszerzését ambicionáló hallgatókat a doktori iskolák felvételi vizsgájára. A mesterszak jó alapokat ad a Közgazdaságtani Doktori Iskolán, a Gazdálkodástani Doktori Iskolán valamint a Gazdaságinformatikai Doktori Iskolán folytatandó tanulmányokhoz.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus közgazdász
(Actuarial and Financial Mathematician-Economist)

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei

A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamára szól.

A költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgató tanévenként egyszer kérheti átvételét a felszabaduló államilag támogatott helyekre.

Államilag támogatott hely szabadul fel,

  • ha egy államilag támogatott hallgató az utolsó két aktív félévében nem teljesíti a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát és az államilag támogatott hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor alsó 15%-ban helyezkedik el, ezért átsorolásra kerül költségtérítéses képzésre, vagy
  • ha egy államilag támogatott hallgató törölteti magát a hallgatói névsorból.

A felszabaduló államilag támogatott helyekre az a költségtérítéses hallgató vehető át, aki

  • utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség 50%-át és
  • a költségtérítéses hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor elején áll, valamint
  • jobban tanul (összesített korrigált kreditindexe magasabb), mint az államilag támogatott hallgatók rangsorában lévő alsó 20% közül a legjobb teljesítményű hallgató.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.